Etusivu » Pro-sivustot

Pro-sivustot

Jaa sivu:

Työturva

Olemme koostaneet alla oleville sivustoille punnittua tietoa työturvallisuuteen liittyvistä aihealueista.

Pro Työturva -palvelun esittelysivusto

Pro Työturva -palvelu sisältää lukuisia hyödyllisiä työkaluja työturvallisuushenkilöstön jokapäiväiseen työskentelyyn.

www.tyoturvallisuusjarjestelma.fi

Kemikaaliluettelo

Kemikaaliluettelo on oleellinen osa työpaikan ja työntekijöiden turvallisuutta. Kemikaaliluettelo tarvitaan, jotta kemiallisten aineiden aiheuttamat riskit tunnistetaan ja niiden oikea käyttö ja suojautuminen ymmärretään.

www.kemikaaliluettelo.fi

Riskien arviointi

Hyvin tehty riskien arviointi on työnantajan tehtävä, jonka avulla on mahdollista vähentää vaaroja ja riskejä sekä niistä aiheutuvia tapaturmia ja sairaspoissaoloja. Säästettyjen sairaspäivien ja niihin liittyvien muiden kustannusten ja ylimääräisen työn pienenemisellä voi olla merkittävä rooli liiketoiminnan tehostamisessa.

www.riskienarviointi.com

Työterveyshuollon kilpailuttaminen ja järjestäminen

Työterveyshuollon järjestäminen on pakollista kaikille työnantajille ja yrityksille, joilla on työsopimussuhteessa olevia työntekijöitä tai jotka ovat muutoin velvollisia noudattamaan työturvallisuuslakia.

www.tyoterveyshuolto.com

Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelma on dokumentti, jonka iskusanoja ovat turvallisuus, terveellisyys ja työkyky. Ohjelmalla edistetään näitä asioita ja lisäksi kartoitetaan työolojen kehittämistarpeita. Työsuojelun toimintaohjelman linjauksista päättää työnantaja. 

www.tyosuojeluntoimintaohjelma.fi

Pelastussuunnitelma

Yrityksen pelastussuunnitelma sekoitetaan usein kiinteistön pelastussuunnitelmaan. Nämä kaksi eivät voi korvata toisiaan, mutta ne voidaan yhdistää yhdeksi yrityksen pelastussuunnitelmaksi. Tällöin voidaankin jo puhua yrityksen turvallisuussuunnitelmasta. 

www.pelastussuunnitelma.info

Työsuojelupäällikkö

Hyvä työsuojelupäällikkö tuntee työympäristön ja työntekijät. Hänen kunnianhimonsa on vastata työyhteisön turvallisuudesta, vaikka hän ei lain velvoittamana kantaisikaan siitä oikeudellista vastuuta.

www.tyosuojelupaallikko.com

Työhön perehdytys

Hyvä rekrytointi voi mennä pahasti pieleen jo alusta pitäen, jos uuden työntekijän työhön perehdytys jää tekemättä tai se tehdään ”vasemmalla kädellä”.

www.tyohonperehdytys.fi

Työhön opastaminen

Uuden työntekijän opastaminen työhön on prosessi, joka liittyy oleellisesti työhön perehdyttämiseen. Työnopastuksessa mennään kuitenkin itse asiaan, sorvin ääreen, työn tekemiseen.

www.tyonopastus.fi

Työsuojelutarkastus

Työsuojelutarkastus ei ole vain valvontaa, vaan myös keino kehittää työoloja.

www.tyosuojelutarkastus.fi

Työsuojelu

Tietoa työsuojelusta Suomessa.

www.tyosuojelu.org

Työsuojelutarkastaja

Työsuojelutarkastaja kuvaa vaaran paikkoja myös lomamatkoillaan.

www.tyosuojelutarkastaja.fi

Koulutusrekisteri

Koulutusrekisterin avulla voidaan hallinnoida erilaisia virallisia, epävirallisia, omia ja yhteistyökumppaneiden/viranomaisten koulutuksia, kortteja, lupia sekä pätevyyksiä. Yrityksen työturvallisuudesta ja henkilöstöhallinnosta vastaaville koulutusrekisteri mahdollistaa tihemmänkin lupakortti- ja pätevyysviidakon hallinnoinnin vaivattomasti yhden palvelun avulla. 

www.koulutusrekisteri.net

Turvallisuusilmoitus

Turvallisuusilmoituksen teko kannattaa tehdä helpoksi yrityksessä – sillä nimittäin voidaan estää monta ikävää ja kallista työtapaturmaa. Palvelumme avulla voit luoda ja hallinnoida yrityksesi turvallisuusilmoituksia sähköisesti.

www.turvallisuusilmoitus.com

Työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaltuutetun tehtävälista on pitkä. Siksi tarjoamme palvelun, joka helpottaa työsuojeluvaltuutetun tärkeiden tehtävien hoitamista ja ajan tasalla pysymistä.

www.tyosuojeluvaltuutettu.com

Päihdeohjelma

Parhaimmillaan päihdeohjelma lisää työturvallisuuden lisäksi työssä viihtymistä sekä vähentää sairauspäiviä ja sosiaalisia ongelmia työpaikalla. Hyvä päihdeohjelma toimii ennaltaehkäisevästi ja suhtautuu avun tarvitsijoihin inhimillisesti.

www.paihdeohjelma.fi

Työturvallisuus

Työturvallisuuden ja riskienhallinnan tiivis yhteiselo tekee turvallisuudesta huolehtimisesta henkilökohtaisesti tärkeää. Näin työturvallisuus tulee myös läheisemmäksi.

www.tyoturvallisuus.eu

Tietosuoja

Olemme koostaneet alla oleville sivustoille punnittua tietoa tietosuojaan liittyvistä aihealueista.

Pro Tietosuoja -palvelun esittelysivusto

Pro Tietosuoja opastaa ja helpottaa selviytymään toukokuussa 2018 voimaan tulleen tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteista.

www.tietosuojajarjestelma.fi

Tietosuoja-asetus

Uusi tietosuoja-asetus koskettaa lähes jokaista yritystä. Euroopan unionin yleinen henkilötietoja koskeva tietosuoja-asetus tuli voimaan toukokuussa 2016. Kaksi vuotta kestänyt siirtymäaika umpeutui 25.5.2018, ja sen jälkeen sitä ryhdyttiin soveltamaan täysimääräisesti.

www.tietosuoja-asetus.org

Tietoturva

Ajantasaiset laitteet ja ohjelmistot eivät riitä, vaan tietoturvasta on tehtävä tapa toimia

www.tietoturva.pro

Tietoturva

Ajantasaiset laitteet ja ohjelmistot eivät riitä, vaan tietoturvasta on tehtävä tapa toimia

www.tietoturva.pro

Tietosuojaloukkaus

Tietosuojaloukkaus on tapahtuma, jossa henkilötietoja tuhoutuu, häviää, muuttuu, niitä luovutetaan luvattomasti tai niihin pääsee käsiksi asiaton taho.

www.tietosuojaloukkaus.fi

Tietosuojavastaava

Toukokuussa 2018 voimaan tuleva EU:n tietosuoja-asetus laajentaa tietosuojavastaavien ammattikuntaa.

Poikkeamailmoitus

Tietoturvapoikkeama on aina vakava asia, ja siitä ilmoittaminen on ehdottoman tärkeää. Poikkeama voi todellisuudessa olla esimerkiksi haittaohjelma tai palvelunestohyökkäys, joka pahimmillaan lamauttaa koko organisaation toiminnan.

www.poikkeamailmoitus.fi

Tietosuojariskien arviointi

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen lähtökohta on riskilähtöisyys. Henkilötietoja käsittelevien rekisterinpitäjien ja käsittelijöiden on arvioitava henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit ja valittava riittävät hallintatoimenpiteet suhteessa arvioituun riskitasoon.

www.tietosuojariskienarviointi.fi

Tietoturvariskien arviointi

Tietoturvariskien hallinta on oltava hallittua ja jatkuvaa, muuten tietoturva uhkien hallinta ei pysy uusien, koko ajan lisääntyvien uhkien tasolla.

www.tietoturvariskienarviointi.fi

Henkilöstöhallinto

Olemme koostaneet alla oleville sivustoille punnittua tietoa henkilöstöhallintoon liittyvistä aihealueista.

Pro Henkilöstö -palvelun esittelysivusto

Digitaalinen henkilöstöjohtamisjärjestelmä säästää todistetusti aikaa ja rahaa samalla kun se helpottaa tiedonkulkua organisaatiossa.

www.hr-jarjestelma.com

Työsopimus

Perustietoa työsopimuksesta.

www.tyosopimus.eu

Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallinto on voimavarojen hallinnointia.

www.henkilostohallinto.com

Henkilöstöpäällikkö

Millainen on hyvä henkilöstöjohtaja tai -päällikkö? Entä mitä yritys tai organisaatio hyötyvät hyvästä henkilöstöjohtamisesta?

www.henkilostopaallikko.fi

Rekrytointi

Onnistunut rekrytointi voi tuoda yritykselle rahaa, mainetta ja kunniaa, huono puolestaan voi ajaa varsinkin pienyrityksen kuilun partaalle.

www.rekrytointi.info

Riskienhallinta

Pro Riskienhallinta -palvelun esittelysivusto

Toimintajärjestelmästandardit, kuten laadun johtamisjärjestelmästandardi ISO 9001, ohjaavat organisaatioita toisaalta sekä virheiden ja poikkeamien ennaltaehkäisyyn riskienhallinnan avulla, että toiminnan parantamiseen poikkeamien analysoinnin avulla. Riskienhallinnalla pyritään jo ennalta varautumaan erilaisiin yrityksen toimintaa ja sen tuotteiden ja palveluiden laatua uhkaaviin riskeihin.

www.riskienhallinta.org

Koneturvallisuus

Koneturvallisuus on osa riskienhallintaa.

www.koneturvallisuus.eu

Ilmoittaminen

Olemme koostaneet alla oleville sivustoille punnittua tietoa ilmoittamiseen liittyvistä aihealueista.

Pro Ilmoitus -palvelun esittelysivusto

Pro Ilmoitus on erilaisten organisaatioiden monipuolinen ilmoitusjärjestelmä. Sen avulla työnantaja ja esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, henkilöstöhallinto sekä laadunhallinta pystyvät ottamaan vastaan erilaisia ilmoituksia ja toimimaan valmiiksi sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

www.poikkeamienilmoitusjarjestelma.fi

Häirintä töissä

Työyhteisössä kenelläkään ei ole asemaa, joka oikeuttaisi toisten työn häirintään, epäasialliseen kohteluun, syrjintään, seksuaaliseen häirintään, kiusaamiseen tai vähättelyyn.

www.hairintatoissa.fi

Seksuaalinen häirintä

Tasa-arvolaissa seksuaalinen häirintä sisältyy syrjinnän käsitteeseen ja juridisesti sitä käsitellään siten syrjintänä.

www.seksuaalinenhairinta.fi

Turvallisuushavainto

Samalla kun turvallisuushavaintojen määrä työpaikoilla ovat lisääntyneet, ovat työtapaturmat vähentyneet. Turvallisuushavaintojen määrä työpaikoilla on viime vuosina moninkertaistunut.

www.turvallisuushavainto.com

Läheltä piti -tilanteet

Läheltä piti -tapauksilla tarkoitetaan sellaisia tilanteita, joissa on ”jo melkein” tapahtunut työtapaturma tai ollut onnettomuuden vaara, mutta henkilö- tai materiaalivahingoilta on kuitenkin säästytty.

www.laheltapiti.com

Kiusaaminen

Kiusaamisen hinta näkyy erityisesti sairaspoissaoloina sekä yrityksen imagotappiona.

www.kiusaaminen.com

Nettikiusaaminen

Kiusaaminen on yleistä kaikilla yhteiskunnan tasoilla: lapset kiusaavat päiväkodeissa, oppilaat kouluissa, opiskelijat oppilaitoksissa ja aikuiset työelämässä, vanhukset hoitolaitoksissa.

www.nettikiusaaminen.fi

Kunnianloukkaus

Kunnianloukkaus on rikos ja on tärkeää muistaa, että rikoslaki on voimassa työpaikkojen lisäksi myös muun muassa kouluissa, urheilukentillä ja harrastusyhteisöissä.

www.kunnianloukkaus.com

Uhka- ja väkivaltatilanteet

Väkivaltatilannetta tai sen uhan syntymistä ei aina voida ennakoida, mutta varautua siihen voidaan. Uhkatilanteet ovat työturvallisuusriski niin asiakaspalvelussa, kouluopetuksessa, hoitotyössä kuin esimerkiksi toimittajan pelastajan työtä tehtäessä.

www.uhkajavakivaltatilanteet.fi

Väkivalta työssä

Väkivallan uhka on yhä useammissa työpaikoissa kasvava ongelma. Samalla lisääntyvät myös konkreettiset väkivallan teot monilla aloilla.

www.vakivaltatyossa.fi

Syrjintä

Syrjintä työpaikalla on vakava juttu. Kukaan ei aivan tarkkaan tiedä, kuinka paljon syrjintää työelämässä tapahtuu, koska vain pieni osa siitä ilmoitetaan poliisille. Edes syrjinnän kohde ei aina itse havaitse olevansa syrjitty.

www.syrjinta.com

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu on ilkeyttä, jota ei tarvitse sietää. Epäasiallinen kohtelu ei voi missään ammatissa tai harrastuksessa olla hyväksyttävää.

www.epaasiallinenkohtelu.fi

Tasa-arvo

Tasa-arvo ei ole pelkkä palkka-asia, myös työolosuhteet, työsuhteen ehdot ja urakehitys kuuluvat tasa-arvoon.

www.tasa-arvo.eu

Yhdenvertaisuus

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslait uudistuivat vuoden 2015 alussa. Työpaikoilla tärkeimmät muutokset koskevat tasa-arvon edistämistä ja yhdenvertaisuuden suunnittelua.

www.yhdenvertaisuus.com

Työhön perehdyttäminen

Työelämä ja on jatkuvassa muutoksen tilassa ja se asettaa yhä suurempia vaatimuksia muun muassa työhön perehdyttämiselle.

www.tyohonperehdyttaminen.fi

Työhön opastaminen

Työnopastus on työpaikoilla erittäin tärkeää ja vastuullista toimintaa – ja monen mielestä parasta ennakoivaa työturvallisuustoimintaa.

www.tyohonopastaminen.fi

Tulityöt

pro-tulityö-logo

Olemme koostaneet alla oleville sivustoille punnittua tietoa tulitöihin liittyvistä aihealueista.

Pro Tulityö -palvelun esittelysivusto

Pro Tulityö on suunniteltu pk-yrityksille ja mm. taloyhtiöille ja isännöitsijöille tulityölupien ja -suunnitelmien luontiin sekä hallinnointiin.

www.protulityo.fi

Tulityölupa

Ryhdyttäessä tulityöhön tai sellaiseen korjaustyöhön tai muuhun työhön, jonka johdosta tulipalon tai muun onnettomuuden vaara tuntuvasti lisääntyy, on huolehdittava riittävistä varotoimista.

www.tulityolupa.eu

Tulityösuunnitelma

Muun muassa vakuutusyhtiöt ovat laatineet erityisiä suojeluohjeita tulitöiden varalle. Ohjeet ovat tarpeen, sillä tulitöistä syttyvät palot voivat aiheuttaa sekä suuria inhimillisiä että taloudellisia vahinkoja.

www.tulityosuunnitelma.com

Työlupajärjestelmä

Pro Työlupajärjestelmä -palvelun esittelysivusto

Työlupien lista on pitkä. Eniten työlupia tarvitaan riskialttiissa töissä teollisuuden kunnossapitotöissä ja rakennustyömailla, mutta yksittäisiä luvanvaraisia töitä tehdään runsaasti pienemmissäkin yksiköissä.

www.tyolupakaytanto.fi

Perehdytysjärjestelmä

Pro Perehdytys -palvelun esittelysivusto

Pro Perehdytys on pk-yrityksien, yhdistysten ja julkishallinnon perehdytysmateriaalien luontiin ja hallinnointiin suunniteltu järjestelmä.

www.perehdytysjarjestelma.fi

Laadunhallinta

Olemme koostaneet alla oleville sivustoille punnittua tietoa laadunhallintaan liittyvistä aihealueista.

Pro Laadunhallinta -palvelun esittelysivusto

Pro Laadunhallinta on erilaisille organisaatioille suunniteltu kevyt ja helppokäyttöinen toimintajärjestelmän alusta, jonka avulla pystytte hallitsemaan usean eri standardin vaatimuksia samalla työkalulla. Siihen on helposti liitettävissä myös muita Pro-pilvipalveluita, jotka tuottavat riskien arviointeja, poikkeamailmoituksia ja muita tarvittavia dokumentteja laadunhallinnan tueksi.

www.laadunhallintajarjestelma.fi

Standardit

Standardit eli normit ovat yhteisten toimintatapojen luomista. Niiden tarkoituksena on helpottaa viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien arkea: lisätä tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojella kuluttajia ja ympäristöä sekä helpottaa kotimaista ja kansainvälistä kauppaa.

www.standardi.fi

Laadunhallintajärjestelmä ISO 9001

Laadunhallinnan ISO 9001 -standardin tavoitteena on yrityksen toiminnan jatkuva parantaminen ja asiakastyytyväisyyden lisääminen. Se muodostaa kehyksen laadunhallinnan johtamiselle.

www.iso9001.fi

Toimintajärjestelmä

Toimintajärjestelmä määrittelee systemaattisen tavan johtamiselle ja toiminnalle, tavoitteiden asettamiselle ja niiden seuraamiselle sekä toiminnan jatkuvalle parantamiselle.

www.toimintajarjestelma.com

Ympäristöjärjestelmä ISO 14001

ISO 14001 -standardi on maailman tunnetuin ympäristöjärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen malli. Se nivoo ympäristöasiat osaksi strategista suunnittelua ja korostaa johdon roolia ympäristönsuojelun parantamisessa.

www.ymparistojarjestelma.com

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä ISO 45001

Työterveyteen ja työturvallisuuteen keskittyvä ISO 45001 -johtamisjärjestelmän standardi julkaistiin maaliskuussa 2018. Se auttaa löytämään ja hallitsemaan riskejä ja vaaroja, jotka voivat vaikuttaa työntekijöiden terveyteen ja sairauspoissaoloihin.

www.iso45001.fi

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä ISO 27001

Tietoturvallisuuden hallintajärjestelmä ISO 27001 on kansainvälinen standardi, ja sen perimmäinen tarkoitus on pitää organisaation tietovarat luottamuksellisina, ehyinä ja saatavilla niitä tarvitseville.

www.tietoturvajarjestelma.com

Riskienhallintajärjestelmä ISO 31000

Riskienhallinnan uudistettu standardi ISO 31000 auttaa organisaatiota luomaan riskienhallinnalle puitteet, joiden avulla on helppo tunnistaa, arvioida ja käsitellä riskien vaikutusta tavoitteiden saavuttamiseen.

www.iso31000.fi

Laatupäällikkö

Laatupäällikkö auttaa työyhteisöä näkemään kehittämisen kohteita. Hän tuo organisaatioon myös menetelmäosaamista, jota tarvitaan laadun kehittämistyössä.

www.laatupaallikko.org

Laatukäsikirja

Uudistettu ISO 9001 -standardi tuo joustavuutta laatujärjestelmän dokumentointiin.

www.laatukasikirja.fi

Hiilineutraalisuus

Olemme koostaneet alla oleville sivustoille punnittua tietoa hiilineutraalisuuteen liittyvistä aihealueista.

Pro Hiilineutraalisuus -palvelun esittelysivusto

Hiilineutraalisuus on suuri tavoite, johon pyrkivät niin valtiot, kunnat kuin yrityksetkin. Kysymys on ensisijaisesti ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä. Tavoitteeseen pyrittäessä jokainen yritys ja organisaatio joutuu seuraamaan sekä omaa hiilijalanjälkeään että hiilikädenjälkeään. Yritykseltä hiilineutraaliuteen siirtyminen vaatii sen oman toiminnan päästöjen tarkkaa tutkimista ja toimintojen suuriakin muutoksia.

www.hiilineutraalius.com

Hiilineutraaliyritys

Hiilineutraalius edellyttää yrityksen arvojen ja strategian päivittämistä.

www.hiilineutraaliyritys.fi

Hiilikädenjälki

Hiilijalanjälki on kaiken kokoisena luonteeltaan negatiivinen. Hiilikädenjälki puolestaan kertoo tuotteen tai palvelun positiivista ympäristövaikutuksista. Sen käytön uskotaan lisääntyvän vastaisuudessa markkinoinnissa ja tuotekehityksessä. Hiilikädenjälki kertoo yrityksen ja lopputuotteen ilmastoystävällisyydestä tuoreella tavalla. Hiilikädenjäljen viesti suuntautuu tulevaan, siihen mitä hyvää tämän palvelun tai tuotteen käyttö tuottaa ympäristölle.

www.hiilikadenjalki.com

Vastuullisuus

Pro Vastuullisuus -palvelun esittelysivusto

Pro Vastuullisuus on pk-yrityksien, yhdistyksien tai julkishallinnon organisaatioiden kustannustehokas ja helppokäyttöinen yritysvastuullisuuden hallinnointijärjestelmä. Sen avulla on helppo avata mm. anonyymi whistleblowing-ilmoituskanava tai tehdä omat eettiset ohjeet ja vastuullisuusraportti.

Yritysvastuun merkitys sekä tilaajien ja lainsäädännön vaatimukset kasvavat koko ajan. Alihankkijoiden / toimittajien tulee toimia niiden mukaan, kehittää omaa toimintaansa sekä osoittaa luotettavuutta.

www.anonyymiilmoituskanava.fi

Vastuullisuusraportti

Pk-yrityksen vastuullisuusraportti on osoitus mm. tilaajille yrityksen kiinnostuksesta vastuullisuuteen ja sen jatkuvaan kehittämiseen. Se on hyvä pitää yhtenä kokonaisena asiakirjana, jotta sen esittäminen ja tarkastelu on mahdollisimman mutkatonta.

www.vastuullisuusraportti.com

Vastuullisuus

Vastuullisuuden osoittaminen on osa yrityksen ydinosaamista. Ekologisuus, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla toimiminen ja sen todentaminen on yrityksen toiminnassa yhä tärkeämpää.

www.vastuullisuus.pro

Eettinen ohjeisto

Eettisten arvojen ”asiakirjana” pidetään yrityksen eettistä ohjeistoa. Bisnesympäristössä se tunnetaan yleisesti englanninkielisellä termillä Code of Conduct. Se sisältää organisaation omat hyvät liiketavat ja eettiset periaatteet.

www.codeofconduct.pro

Whistleblower

Whistlebloweriksi kutsutaan henkilöä, joka tekee ilmoituksen epäeettisestä tai yrityksen itse asettamien eettisten ohjeiden vastaisesta menettelystä tai toiminnasta. Whistleblowereilla on ollut merkittävä osa esimerkiksi monissa korruption vastaisissa toimissa tai vaikkapa tiedehuijauksia paljastettaessa.

www.whistleblower.fi

Whistleblowing

Whistleblowing -järjestelmä on luotu yrityksen tiedonsaantikanavaksi. Sen kautta jokainen organisaation jäsen ja myös ulkopuoliset sidosryhmät voivat ilmoittaa yritykselle väärinkäytösepäilystään.

www.whistleblowing.pro

HSEQ

Pro HSEQ -palvelun esittelysivusto

HSEQ-arvioinnin voidaan sanoa olevan hyvä mahdollisuus palvelutoimittajille tarkistaa oman toimintansa taso ja tehdä tarvittavia parannuksia ja vakuuttaa tilaajayritykset asiakaskelpoisuudestaan joko nyt tai vastaisuudessa.

www.hseq-jarjestelma.fi

Alihankinta

Alihankintapalvelujen kysyntä on kasvussa. Miksi näin? Miksi ulkopuolisen toimittajan palveluja käytetään?

www.alihankinta.pro

Kyberturvallisuus

Pro Kyberturva -palvelun esittelysivusto

Kyberturvallisuus koskettaa työturvallisuuden tavoin jokaista yritystä ja jokaista työntekijää. Kaikilla meillä on kosketus sähköisiin järjestelmiin. Uskomme mielellämme, että ne ovat turvallisia, ainakin niin kauan kuin mitään vakavaa ei ole tapahtunut.

www.kyberturvallisuus.eu

Varautuminen

Pro Varautuminen -palvelun esittelysivusto

Erilaisia häiriötilanteita on hyvin monenlaisia. Niihin on hyvä varautua tekemällä hyvä ja kattava organisaation oma varautumissuunnitelma.

www.varautumissuunnitelma.fi

Epidemia

”Tavalliset” kevätflunssat on saatu rokotteilla kuriin, eivätkä työntekijävaje tai karanteenit ole häirinneet toimintaa. Erilaisia vakavia epidemioita ilmaantuu maailmaan kuitenkin lähes jokaisella vuosikymmenellä

www.epidemia.pro

Pandemia

Kun pandemia iskee, se vie uskon ja luottamuksen ihmisen ja tieteen kaikkivoipaisuuteen. Pahimmillaan pandemia pistää meidät polvilleen niin kansakuntana kuin maailmanakin, ja vieläpä lähes samanaikaisesti.

www.pandemia.pro

Finanssikriisi

Varautuminen kaikkeen tuntuu olevan mahdotonta, ja sekin mihin ja miten on varauduttu, paljastuu hetkessä täysin riittämättömäksi. Koronapandemiakin voi muuttua talous-/finanssikriisiksi.

www.finanssikriisi.fi

Koronavirus

Koronapandemian toisen ja kolmannenkin aallon mahdollisuus on suuri. Monien asiantuntijoiden mukaan se on väistämätön. Varautumissuunnitelma tilannetta varten ainakin auttaa kriisitoimien toteuttamisessa.

www.koronaviruscovid-19.fi

Yritysturva

Pro Yritysturva -palvelun esittelysivusto

Yritysturvallisuus on kokonaisuus, jolla turvataan koko toiminta ja kaikki toimijat.

www.yritysturvallisuus.org

Asiakirjat

Pro Asiakirjat -palvelun esittelysivusto

Hyvät asiakirjapohjat ovat arkistoinnin perusta.

www.asiakirjat.eu

Dokumenttien hallintajärjestelmä

On ilo asioida yrityksen kanssa, jossa asiakkaan tarvitsemat tiedot saa nappia painamalla tai siltä istumalta tarvitsematta palata asiaan parin päivän kuluttua. Hyvä dokumenttien hallinta hoituu kunnollisella dokumenttien hallintajärjestelmällä, jonka avulla asiat ovat järjestyksessä ja ajan tasalla.

www.dokumenttienhallintajarjestelma.fi

Yrityskaupat

Jos mielessä on yrityksen myynti, on parasta heti aluksi tehdä kohteelle perusteellinen kuntokartoitus. Yritys ei ole esine. Kukaan ei osta sitä pelkän ulkonäön perusteella. Myyjän on oltava kärsivällinen heti alusta pitäen. Myyntikunnon löytyminen voi vaatia useamman vuoden jumpan.

www.yrityskaupat.eu

Pk-yritys

HYVÄ YRITYS, erityisesti pk-yritys, pystyy todistamaan kykynsä ja turvallisuutensa asiakkailleen, päämiehilleen ja tilaajilleen. Nämä arvioivat yritystä kaikissa käänteissä. Sitä tekevät myös rahoittajat, sijoittajat ja yrityskauppoja suunnittelevat. Kaikki edellyttävät, että yrityksen dokumentointi on hoidettu hyvin ja kaikki päätöksiin liittyvät tiedot ja asiakirjat ovat kunnossa ja vaivattomasti saatavissa ja henkilöstö ammattitaitoista.

www.pk-yritys.com

Omavalvonta

Pro Omavalvonta -palvelun esittelysivusto

Omavalvonnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä riskien toteutuminen. Samalla se takaa palvelujen ja tuotteiden turvallisuuden. Se on työkalu, jolla voi reagoida havaittuihin ongelmallisiin työvaiheisiin ja kehittämistä vaativiin toimintoihin suunnitelmallisesti ja nopeasti. Onnistunut omavalvonta vahvistaa organisaation toimintaa ja parantaa sen laatua.

www.omavalvonta.eu

Omavalvontasuunnitelma

Omavalvontasuunnitelmaan sisältää kuvauksen henkilökunnan toiminnasta ja palvelujen laadusta. Omavalvontasuunnitelma on organisaation palvelujen laadun ja toiminnan kehittämisen työkalu.

www.omavalvontasuunnitelma.eu

Sähköinen allekirjoitus

Sähköinen allekirjoitus -palvelun esittelysivusto

Pro Sähköinen allekirjoitus on organisaation helppo ja kustannustehokas sähköinen allekirjoitus.

www.sahkoinenallekirjoitus.pro

Koulutus

Pro Koulutus -palvelun esittelysivusto

Työturvallisuudesta huolehtiminen on lakisääteinen velvoite työnantajalle. Työsuojelu- ja muu henkilöstö tarvitsevat sen ylläpitämiseksi jatkuvaa koulutusta.

www.tyoturvallisuuskoulutus.pro

HSEQ-koulutus

Hyvin hoidettu työturvallisuus, ympäristöstä huolehtiminen ja laadukas toiminta ovat nykyaikana välttämättömiä asioita menestyvälle yritykselle. Tilaajat vaativat koko ajan enemmän ja enemmän fiksua toimintaa ja riittävän dokumentaation.

www.hseq-koulutus.fi

Scroll to Top