Etusivu » Pro-palveluiden esittely

Pro-palveluiden esittely

Jaa sivu:

Pro Työturva

Pro Työturva -palvelu on työsuojeluhenkilöstön jokapäiväinen työkalu. Sillä on mahdollista luoda ja hallinnoida kaikille yhteisiä lain velvoittamia tietoja ja dokumentteja yhteen paikkaan. Myös työelämän lupakortit, koulutukset, luvat ja pätevyydet pysyvät helposti ajan tasalla.

Laajemmalla versiolla on lisäksi mahdollista säästää aikaa ja vaivaa perehdytyksissä ja työnopastuksissa. Palvelusta löydät mm. valmiin juristin suunnitteleman sähköisen työsopimuspohjan ja nykyaikaisen turvallisuushavaintojen sekä läheltä piti -tilanteiden ilmoituslomakkeen, josta on kaksi eri versiota, lyhyt ja pitkä.

Palvelu opastaa niin aloittelevaa kuin kokeneempaakin työsuojelupäällikköä ja -valtuutettua pistämään perusasiat kuntoon helposti ja kustannustehokkaasti. Selainpohjaisen käyttöliittymän ansiosta tietojen syöttö ja päivitysten tekeminen ovat riippumattomia ajasta ja paikasta.

Palvelu täyttää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset.

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • kemikaaliluettelo ja palavat aineet
 • työturvallisuuden riskien arviointi
 • työsuojelun toimintaohjelma
 • työterveyshuollon kilpailuttaminen ja järjestäminen
 • pelastussuunnitelma
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / kehitysidea
 • palautelomake
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake
 • turvallisuushavainto ja läheltä piti -tilanteet (kaksi eri versiota, lyhyt ja nopea älypuhelimiin ja pitkä tarkempaan kuvaamiseen tietokoneella)
 • turvallinen työn aloitus
 • TARKASTA VAARAT -lomake
 • Safety observation and near misses

Laaja versio

 • työhön perehdytys
 • työnopastus
 • organisaation oma perehdytys
 • organisaation oma työnopastus
 • työsopimus
 • pandemian riskien arviointi (lyhyt/pitkä)
 • toimistotyön vaarojen tunnistaminen ja riskien arviointi
 • MVR-mittaus
 • turvallisuuskävely (safety walk)
 • turvallisuuskeskustelu
 • päihdeohjelma
 • väkivaltariskien arviointi
 • väkivalta- ja uhkatilanneohjeet
 • työtapaturman tutkinnan toimintatapaohje
 • tapaturmatutkintaraportti
 • kemiallisten riskien arviointi (kemikaali tai työssä syntyvä altiste)
 • rakennustyömaan kvartsipölyn, kovapuupölyn ja dieselin pakokaasujen riskien arviointi
 • työpaikan ensiapuvälineiden tarkistuslista
 • henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
 • tasa-arvosuunnitelma
 • yhdenvertaisuussuunnitelma
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi työpaikalla
 • ASA-lomake
 • ASA-lomake: Ympäristön tupakansavulle altistuneet
 • todistus koulutuksesta
 • todistus perehdytyksestä / työhön opastamisesta
Englanninkieliset lomakkeet:
 • Chemical catalog
 • Custom Occupational Guidance
 • Custom Onboarding
 • Drug and alcohol abuse prevention plan
 • Occupational accident investigation report
 • Occupational Guidance
 • Occupational safety – risk assessment
 • Occupational safety and health policy
 • Onboarding
 • Personnel and training plan
Dashboardit
 • muistutukset

Tutustu palveluun osoitteessa: www.tyoturvallisuusjarjestelma.fi

Pro Työturva -palvelun esittely

Tästä voit katsoa Pro Työturva -palvelun käytön nopean esittelyn videomuodossa.


Pro Tietosuoja

Pro Tietosuoja -palvelu opastaa ja helpottaa selviytymään toukokuussa 2018 voimaan tulleen EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) velvoitteista. Se on helppokäyttöinen ja kustannustehokas tapa täyttää kaikki asetuksen vaatimukset. Näitä ovat mm. tarvittavan oman dokumentaation ylläpito, riskien arviointi, henkilöstön koulutus, poikkeamien käsittely sekä hyvien käytänteiden luonti.

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • henkilörekisterin tiedot
 • asetuksen edellyttämän organisaation dokumentaation tekeminen
 • tietosuojan riskien arviointi
 • henkilöstön koulutus ja tarvittava dokumentaatio siitä
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / kehitysidea
 • tietoturvaloukkauksen ilmoitus
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake

Laaja versio

 • kyberturvallisuuden vuosikello
 • toimintaohjeet tietoturvaloukkauksen tapahtuessa
 • todistus koulutuksesta
 • todistus perehdytyksestä / työhön opastamisesta
Dashboardit
 • muistutukset

Tutustu palveluun osoitteessa: www.protietosuoja.fi

Pro Tietosuoja -palvelun esittely

Tästä voit katsoa Pro Tietosuoja -palvelun käytön nopean esittelyn videomuodossa.


Pro Henkilöstö

Pro Henkilöstö pk-organisaatioille (alle 100 työntekijää) suunniteltu käytännönläheinen henkilöstöhallinnon järjestelmä, johon on koottu hyödyllisiä arkipäivän perustyökaluja niille, joilla ei ole varsinaista henkilöstöpäällikköä / HR-manageria.

Palvelu on käyttäjäystävällinen ja helposti ymmärrettävä. Tavoitteemme on ollut, että organisaation henkilöstöhallinnon vastuuhenkilö pystyy suoriutumaan tehtävistään tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla ja kaikki dokumentit löytyvät yhdestä turvallisesta paikasta.

Monesti perinteinen henkilötietojen käsittely ja hajallaan olevat dokumentit ovat tietoturvaongelma ja merkittävä riski.

Perusversio

 • käyt­tä­jä­tun­nusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
 • työpaik­kail­moi­tuksen julkai­seminen -> syntyy hake­mus­lomake
 • työha­ke­mukset määrä­päivään mennessä
 • haas­ta­tel­tavien valinta ja kutsuminen haas­tat­teluun
 • työhön­ot­to­haas­tattelut
 • työhön otet­tavien valinta ja heille ilmoit­taminen
 • koulu­tuksien merkit­seminen palvelussa olevaan koulu­tus­re­kis­teriin
 • työsopimus
 • tulevan työn­tekijän tarkis­tuslista
 • työn­te­kijälle luovu­tettavat asiat ja tavarat sekä kuit­taukset
 • työhön perehdytys
 • työno­pastus
 • kehi­tys­kes­kustelut
 • työteh­tävien vaih­tuminen ja uuteen perehdytys/opastus
 • suullinen huomautus
 • varoi­tus
 • työsuhteen irti­sa­nominen
 • työsuhteen purkamis-/purkau­tu­mi­sil­moitus
 • lähtevän työn­tekijän tarkis­tuslista
 • luovu­tettujen asioiden ja tava­roiden palaut­taminen sekä kuit­taukset
 • lähtö­haas­tattelu
 • työto­distus
 • työntekijän vaitiolo- ja salassapitosopimus
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / kehitysidea
 • palautelomake
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • ilmoitus työnantajalle työssä koetusta häirinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake
 • työntekijän vuosilomatoive

Laaja versio

 • organisaation oma perehdytys
 • organisaation oma työnopastus
 • todistus perehdytyksestä / työhön opastamisesta
 • henkilöstö- ja koulutussuunnitelma
 • työhyvinvointisuunnitelma
 • tasa-arvosuunnitelma
 • yhdenvertaisuussuunnitelma
 • tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisen arviointi työpaikalla
Muuta
 • henkilöön liittyviin lomakkeisiin voi ladata olemassa olevia dokumentteja PDF-formaatissa
 • henkilörekisteri

Tutustu palveluun osoitteessa: www.hr-jarjestelma.fi

Pro Henkilöstö -palvelun esittely

Tästä voit katsoa Pro Henkilöstö -palvelun käytön nopean esittelyn videomuodossa.


Pro Riskienhallinta

Pro Riskienhallinta -pilvipalvelu on helppo ja joustava tapa arvioida ja hallinnoida yrityksen, yhdistyksen tai julkisyhteisön riskejä.

Valitettavan usein riskienhallinta unohtuu kaikessa kiireessä vaikka siitä voisi olla todellista hyötyä organisaation ja sen toiminnan kehittämisessä. Riskienhallinnan hyötyjä voivat olla mm. tuotannon tehokkuuden ja laadun paraneminen, omaa toimintaa opitaan tuntemaan paremmin, resurssit kohdentuvat tärkeimpien ongelmien hallintaan, vahingot ja niiden kustannukset vähenevät, häiriötilanteet ja katkokset vähenevät, asiakastyytyväisyys kasvaa ja organisaation imago paranee. Sen merkitystä ei siten kannata väheksyä ja unohtaa!

Perusversio

 • käyt­tä­jä­tun­nusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • yli 90 valmista tarkistuslistaa erilaisiin riskeihin
  • työturvallisuuden riskit
  • koneiden ja laitteiden riskit
  • ympäristöriskit
  • liiketoiminnan riskit
  • projektiriskit
  • keskeytysriskit
  • henkilöriskit
  • uhka- ja väkivaltariskit
  • tietosuoja- ja tietoturvariskit
  • sopimus- ja vastuuriskit
  • tuoteriskit
  • rikosriskit
  • kemikaaliriskit
  • paloriskit
  • sosiaali- ja terveyshuollon riskit
  • pandemian riskien arviointi
  • sekä organisaation oma riskien arviointi
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamat
 • aloite / kehitysidea
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake

Laaja versio

Englanninkieliset riskien arvioinnit
 • Acts of damage
 • Agreement Risks
 • Business Risks
 • Environmental Risks
 • Expertise Risks
 • Information Risks
 • Personnel Risks
 • Product Risks
 • Travel and Traffic Risks
 • Violence Risks
 • Work Ability and Well-Being Risks
 • Work Community Risks
Dashboardit
 • muistutukset
 • riskit

Tutustu palveluun osoitteessa: www.riskienhallinta.org

Pro Riskienhallinta -palvelun esittely

Tästä voit katsoa Pro Riskienhallinta -palvelun käytön nopean esittelyn videomuodossa.


Pro Ilmoitus

Pro Ilmoitus on erilaisten organisaatioiden monipuolinen ilmoitusjärjestelmä. Sen avulla työnantaja ja esimiehet, työsuojeluhenkilöstö, henkilöstöhallinto sekä laadunhallinta pystyvät ottamaan vastaan erilaisia poikkeamailmoituksia ja toimimaan valmiiksi sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Perusversio

 • käyt­tä­jä­tun­nusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • työhön perehdytys
 • työnopastus
 • väkivaltariskien arviointi
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / kehitysidea
 • häiriötilanteen ilmoitus
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta
 • työturvallisuus
  • turvallisuushavainto ja läheltä piti -tilanteet
  • kaksi vaihtoehtoa: lyhyt ja pitkä ilmoitus
 • uhka- ja väkivaltatilanteet
  • oma ilmoituslomake päiväkodeille, kouluille ja muille oppilaitoksille
  • oma käsittelylomake päiväkodeille, kouluille ja muille oppilaitoksille
  • yleiset uhka- ja väkivaltatilanteet (kaikki työpaikat)
 • häirintä työssä
  • työssä koettu häirintä tai epäasiallinen kohtelu
  • seksuaalinen häirintä
 • työssä kuormittuminen
 • tietosuoja
  • tietoturvaloukkaukset
  • muut merkittävät havainnot ja ongelmat
 • sisäilmaongelmien ilmoituslomake
 • laatupoikkeamat
  • asiakasreklamaatio
  • ympäristövahinko
  • auditointihavainto
  • tuotteen laatupoikkeama
  • palvelun laatupoikkeama
  • toimituspoikkeama
  • turvallisuuspoikkeama
  • sisäinen poikkeama
  • alihankkijoihin liittyvä poikkeama
  • muu, mikä?

Laaja versio

Dashboardit
 • muistutukset
 • poikkeamat

Tutustu palveluun osoitteessa: www.poikkeamienilmoitusjarjestelma.fi

Pro Ilmoitus – Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä päiväkodeille ja oppilaitoksille

Olemme tehneet päiväkodeille ja erilaisille oppilaitoksille oman version Pro Ilmoituksesta. Lastentarhanopettajat, opettajat ja myös muu henkilökunta joutuu liian usein uhkailun ja väkivallan kohteeksi ja näistä tilanteista olisi hyvä ilmoittaa mahdollisimman usein  – ja vaivattomasti. Valmiiksi mietittyjen lomakkeiden avulla on mahdollista toimia myös nopeasti ja järjestelmällisesti.

Katso alta videolta palvelun ominaisuudet ja sisältö tai lataa esittelykalvosarja pdf-muodossa tästä.

Pro Ilmoitus – Poikkeamien ilmoitusjärjestelmä yrityksille ja yhdistyksille

Yrityksillä ja erilaisilla yhdistyksillä on omat, hieman erilaiset tarpeet ja olemme siksi tehneet pilvipalvelustamme oman version heitä varten.

Pro Ilmoitus soveltuu myös loistavasti laatupoikkeamien ilmoittamiseen:

 • erittäin monipuolinen työkalu laatupäällikölle
 • liitettävissä Pro Laadunhallintaan

Katso alta videolta palvelun ominaisuudet ja sisältö tai lataa esittelykalvosarja pdf-muodossa tästä.


Pro Tulityö

pro-tulityö-logo

Pro Tulityö on suunniteltu pk-yrityksille ja esim. taloyhtiöille ja isännöitsijöille tulityölupien ja -suunnitelmien luontiin sekä hallinnointiin. Sen käyttö on helppoa ja vaivatonta ja voitte luopua hankalista paperilomakkeista. Palvelu toimii selainpohjaisesti eri laitteilla ja on täysin tietokantapohjainen.

Tulityölupa voidaan tulostaa palvelusta paperiversiona tai lähettää sähköpostilla – aivan kuten haluatte ja on käytännöllisintä!

Palvelun ominaisuudet:

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne (lupia voidaan tehdä esim. paikkakunnittain/työmaittain/yksiköittäin/laitoksittain)
 • mahdollisuus tehdä rajattomasti sähköisiä yleisiä tai kattotulityölupia vuosimaksua vastaan
 • mahdollisuus kopioida sopiva vanha lupa uuden pohjaksi
 • luvan edellyttämän riskien arviointi osana lupaa
 • helppo hoitaa lupien arkistointi
 • voitte tehdä myös asianmukaisen tulityösuunnitelman ja ylläpitää sitä (tulityöstandardien mukainen)
 • koulutusrekisteri tulityökorttien ja muiden lupakorttien sekä koulutusten hallinnointiin
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)

Tutustu palveluun osoitteessa: www.protulityo.fi

Pro Tulityö -palvelun esittely

Katso Pro Tulityön esittely videomuodossa alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.


Pro Työlupajärjestelmä

Pro Työlupajärjestelmä on pk-yritysten työlupien, turvallisuussuunnitelmien ja riskien arviointien luontiin ja hallinnointiin kehitetty pilvipalvelu. Siihen on koottu myös rakentamisessa ja teollisuuden kunnossapitotöissä yleisesti käytettyjä dokumenttipohjia.

Palvelu ja sen työkalut soveltuvat vaativamman rakentamisen ja teollisuuden kunnossapitotöiden lisäksi yhtä hyvin esimerkiksi maatiloille tai pientalo- ja korjausrakentamiseen.

Palvelun ominaisuudet

 • käyt­tä­jä­tun­nusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Yleiset lomakkeet
 • ABC – Työlupakäytäntö 
 • asiakirja
 • ajoneuvoluettelo
 • luovutuskansio
 • yritysesittely
 • referenssit
 • tarjous
 • tiedote
 • työmaan aloittaminen 
 • työkalulista
 • työmaan viikoittainen kunnossapitotarkastus 
 • työn / työkohteen riskien arviointi
 • turvallisuuskävely (safety walk)
 • työmaahan perehdyttäminen
 • työmaapäiväkirja (lyhyt / mobiili)
 • työmaapäiväkirja (pitkä)
 • työmaamuistio
 • työmaa – laaturaportti
 • työmaan itselleluovutuksen pöytäkirja
 • rakennustyömaan kunnossapitotarkistus (viikkotarkastus)
 • betonipumppuauton pystytyspöytäkirja
 • julkisivusaneerauksen laatusuunnitelma
 • LVI – Muistio
 • LVI – Virhe- ja puutelista
 • MVR-mittaus
 • ASA-lomake
 • ASA-lomake: Ympäristön tupakansavulle altistuneet
 • rakennustyömaan kvartsipölyn, kovapuupölyn ja dieselin pakokaasujen riskien arviointi
Turvallisuussuunnitelmat
 • työmaan turvallisuussuunnitelma
 • työn turvallisuussuunnitelma (TTS)
 • urakoitsijan turvallisuussuunnitelma 
 • tulityösuunnitelma 
 • nostotyösuunnitelma 
 • kaivantotyösuunnitelma 
 • putoamissuojaussuunnitelma 
 • purkutyösuunnitelma 
 • asbestipurkutyön turvallisuussuunnitelma 
 • elementtien asennussuunnitelma
 • räjähdys- ja louhintatöiden turvallisuussuunnitelma 
 • pölyntorjuntasuunnitelma
 • pölyntorjuntasuunnitelma – työlajikohtainen
 • pölyntorjuntasuunnitelma – tehtäväkohtainen
 • työmaan kosteudenhallintasuunnitelma
 • työmaan laatusuunnitelma
 • työmaan ympäristösuunnitelma
Tarkistuslistat (soveltuvat riskien arviointiin)
 • nostotöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • kaivutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • telinetöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • purkutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • henkilönoston suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat 
 • sähkötapaturmavaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat päätoteuttajan kannalta
 • putoamisvaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • työmaan liikennejärjestelyjen suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • räjäytystöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • asbestipurkutöiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • elementtirakentamisen suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • hukkumisvaarallisten töiden suunnittelu ja huomioitavat turvallisuusasiat
 • nosturin käyttöönottotarkastus 
 • työvälineen vastaanottotarkastus 
 • työkoneen vastaanottotarkastus 
 • nostoapuvälineen käyttöönottotarkastus 
 • henkilönostimen käyttöönottotarkastus 
 • henkilönostimen tarkastus 
 • työtelineen käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastus 
 • betonipumppuauton käyttöönottotarkastus
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / Kehitysidea
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake
 • ajoneuvon huoltotyötilaus / vikailmoitus
 • LYTK Havainnot
 • kuormalavan ilmoituslomake
 • työvaiheen laatudokumentti
Dashboardit
 • muistutukset

Tutustu palveluun osoitteessa: www.tyolupakaytanto.fi

Pro Työlupajärjestelmä – Rakennustyömaan ja teollisuuden kunnossapitotöiden malliasiakirjat ja dokumenttienhallinta

Katso video rakennustyömaan ja teollisuuden kunnossapitotöiden malliasiakirjoista ja dokumenttienhallinnasta alta tai lataa kalvosarja pdf-muodossa.


Pro Perehdytys

Pro Perehdytys on pk-yrityksien, yhdistysten ja julkishallinnon perehdytysmateriaalien luontiin ja hallinnointiin suunniteltu järjestelmä.

Palveluun on koottu perehdytyksestä vastaaville henkilöille valmista materiaalia mm. tehtäväkohtaista työnopastusta varten yleisimmille ammattinimikkeille. Osa lomakkeista on käännetty englanniksi, koska kasvava määrä työntekijöistä ei puhu äidinkielenään suomea.

Palvelu sopii kaikille, koska perehdytettävä henkilö voi olla kesätyöntekijä, nuori työntekijä, harjoittelija / opiskelija, pitkältä vapaalta palaaja, vuokratyöntekijä, esimies, asiantuntija tai ylempi toimihenkilö.

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • perehdyttämisen suunnittelu ja toteutus
 • työhön perehdytys 
 • onboarding
 • työnopastus 
 • occupational guidance
 • organisaation oma perehdytys 
 • custom onboarding
 • organisaation oma työnopastus
 • custom occupational guidance
 • todistus perehdytyksestä / työhön opastamisesta
 • työtehtäväkohtaiset työnopastukset:
  • esihenkilön työnopastus
  • toimistotyöntekijä / sihteeri
  • myyjä
  • myyntineuvottelija / myyntiedustaja
  • siivooja / siistijä
  • kiinteistönhoitaja / huoltomies
  • varastotyöntekijä / terminaalityöntekijä
  • autonkuljettaja
  • koneenkuljettaja
  • autonasentaja / automekaanikko
  • maataloustyöntekijä / eläintenhoitaja
  • puutarha- / kasvihuonetyöntekijä
  • opettaja
  • sairaanhoitaja
  • lähihoitaja / perushoitaja
  • hitsaaja
  • koneistaja / CNC-koneistaja
  • levyseppähitsaaja
  • talonrakentaja / rakennusmies
  • LVI-asentaja / putkimies
  • sähköasentaja / sähkömies
  • ravintolatyöntekijä / tarjoilija
  • kokki / keittäjä
  • kahvilatyöntekijä
  • pikaruokaravintolatyöntekijä
  • elintarviketyöntekijä
  • leipomotyöntekijä
  • asiakkaan oma työnopastus
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamat
 • aloite / kehitysidea
 • palaute perehdyttämisestä ja työhön opastamisesta

Laaja versio

 • esihenkilön työnopastus (premium)
 • työtehtäväkohtaisten työnopastusten premium-versiot (kirjoitetut ohjeet + valokuvat, PDF-liitteet ja videot)
 • työhön perehdytys (premium)
 • custom onboarding (premium)
 • toimintaohje
 • procedural guidelines
 • työohje
 • occupational guidelines
 • organisaation oma perehdytys (premium)
 • organisaation oma työnopastus (premium)
 • muistutukset
 • dashboard
 • sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen

Tutustu palveluun osoitteessa: www.perehdytysjarjestelma.fi

Pro Perehdytys -palvelun esittely

Lataa esittely pdf-muodossa tai katso alta video.


Pro Laadunhallinta

Pro Laadunhallinta on kaikille laadunhallinnasta kiinnostuneille organisaatioille suunniteltu kevyt ja helppokäyttöinen toimintajärjestelmän alusta, jonka avulla pystytte hallitsemaan usean eri standardin mukaisia järjestelmiä samalla työkalulla. Laadunhallinta-, ympäristö- ja työturvallisuusjärjestelmien tarkoitus on tukea organisaatiota järjestelmällisessä johtamisessa ja toiminnan kehittämisessä sekä varmistaa laatu- ja muiden vaatimusten täyttyminen.

Palvelumme avulla järjestelmissä tarvittavan dokumentaation ylläpito on helppoa ja vaivatonta. Tarvittava tieto löytyy yhdestä paikasta, ja tiedon päivittäminen ja jakaminen onnistuu helposti. Pro Laadunhallinnan avulla teidän on helppo korvata perinteiset, vaikeasti hallinnoitavat Excel- ja muut tiedostot tietokantapohjaisella järjestelmällä, johon voidaan tarvittaessa ladata myös jo olemassa olevia dokumentteja.

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Perusversio tukee seuraavia standardeja:
 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001:2015
 • ISO 45001:2018
 • ISO 9001:2015 + ISO 14001:2015

Laaja versio

 • auditointisuunnitelma
 • auditointiraportti
 • johtoryhmän kokouksen pöytäkirja
 • johtamisen vuosikello
 • johdon katselmuspöytäkirja
 • laatupolitiikka
 • laatutavoite
 • organisaation strategia
 • organisaation roolit, vastuut ja valtuudet
 • organisaatiokaavio
 • projektisuunnitelma
 • työohje
 • toimintaohje
 • tarjouspyyntö
 • tarjous
 • tilaus
 • tilausvahvistus
 • työntekijän vaitiolo-/salassapitosopimus / NDA
Englanninkieliset lomakkeet:
 • ISO 9001 Quality management system
 • ISO 14001 Environmental management system
 • ISO 9001 and ISO 14001 – Combined version
 • Audit plan (ISO 9001:2015)
 • Audit report (ISO 9001:2015)
 • Annual clock of management
 • Minutes of the meeting of the management team
 • Minutes of the management review
 • Quality policy
 • Quality objective
 • Organization’s strategic planning
 • Roles, responsibilities, and mandates of the organization
 • Organizational chart
 • Project plan
 • Procedural Guidelines
 • Occupational Guidelines
 • Tender
 • Call for Tenders
 • Order
 • Order confirmation
Dashboardit
 • muistutukset

Tutustu palveluun osoitteessa: www.laadunhallintajarjestelma.fi

Pro Laadunhallinta -palvelun esittely

Katso alta Pro Laadunhallinnan yleisesittely videomuodossa tai lataa se pdf-muodossa.


Pro Hiilineutraalisuus

Pro Hiilineutraalisuus on pk-yrityksen kustannustehokas ja helppokäyttöinen yritysvastuullisuuden / hiilineutraaliuden hallinnointijärjestelmä. Sen avulla on helppoa arvioida nykytilanne eri näkökulmista ja tehdä määrämuotoinen tyylikäs dokumentaatio omalle henkilöstölle sekä asiakkaille / tilaajille.

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • yrityksen/toimittajan hiilineutraaliuden itsearviointi
 • itsearviointiin liittyvät dokumentit aiheittain:
  • alihankinta
  • energian ja veden käyttö
  • esimiesten ja henkilöstön koulutus
  • hankinnat ja materiaalit
  • johdon toiminta
  • jätteiden lajittelu, kierrätys ja kiertotalous
  • liikkuminen, matkustaminen ja logistiikka
  • myynti ja markkinointi
  • ruoka
  • teknologiat, koneet ja laitteet 
  • tuotanto- ja toimitilat
  • työmenetelmät ja toimintamallit 
 • hiilineutraalisuusraportti
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)

Laaja versio

Dashboardit
 • muistutukset

Tutustu palveluun osoitteessa: www.hiilineutraaliyritys.fi

Pro Hiilineutraalisuus -palvelun esittely

Katso alta Pro Hiilineutraalisuuden yleisesittely videomuodossa.


Pro Vastuullisuus

Pro Vastuullisuus on pk-yrityksien, yhdistyksien tai julkishallinnon organisaatioiden kustannustehokas ja helppokäyttöinen yritysvastuullisuuden hallinnointijärjestelmä. Sen avulla on helppo avata mm. anonyymi whistleblowing-ilmoituskanava tai tehdä omat eettiset ohjeet ja vastuullisuusraportti.

Yritysvastuun merkitys sekä tilaajien ja lainsäädännön vaatimukset kasvavat koko ajan. Alihankkijoiden / toimittajien tulee toimia niiden mukaan, kehittää omaa toimintaansa sekä osoittaa luotettavuutta.

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • yrityksen vastuullisuuden itsearviointi
 • mahdollisuus tehdä erilaisia versioita eettisistä ohjeista ja vastuullisuusraportista
 • whistleblower-direktiivin edellyttämä anonyymi ilmoituskanava
 • ilmoitukseen voidaan liittää valokuvia
 • koulutusrekisteri
 • molemmat versiot toimivat myös mobiilisti
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)

Laaja versio

 • ­monikanavainen whistleblower-direktiivin edellyttämä anonyymi ilmoitusjärjestelmä
 • käyttäjien määrää ei ole rajoitettu
 • organisaation whistleblowing-riskien arviointi
 • organisaation whistleblowing-toimintaohjeet
 • whistleblower-ilmoituksen tutkintaraportti
 • korjaavien toimien muistutukset
 • toimintaohjeet rahanpesun riskien hallitsemiseksi ja lain velvoitteiden noudattamiseksi
 • rahanpesulaki – ilmoitusvelvollisen riskiarvio
 • rahanpesulaki – ilmoitusvelvollisen riskiarvio (AVI:n ohje)
 • organisaation oma riskien arviointi
 • englanninkieliset versiot eettisistä ohjeista ja vastuullisuusraporteista
 • englannin- ja ruotsinkielinen anonyymi ilmoituskanava
Poikkeamailmoitukset
 • aloite / kehitysidea
 • anonyymi whistleblowing-ilmoitus
 • saavutettavuuspalaute
 • tietoturvapoikkeaman ilmoituslomake
 • whistleblowing-ilmoitus
 • Anonymous whistleblowing report
 • Whistleblowing report
 • Anonym whistleblowing rapport
 • Whistleblowing rapport

Tutustu palveluun osoitteessa: www.anonyymiilmoituskanava.fi

Pro Vastuullisuus -palvelun esittely

Lataa esittely pdf-muodossa tai katso alta video.


Pro HSEQ

Pro HSEQ on pilvipalvelu, johon on koottu arvioitavaksi yhteen ja samaan järjestelmään kaikkia termin sisälle kuuluvia asioita (työterveys ja -turvallisuus, ympäristö ja laadunhallinta). Se on suunniteltu erityisesti niille pk-yrityksille, jotka haluavat kehittää toimintaansa ja tehdä itsestään luotettava ja houkutteleva yhteistyökumppani. Tilaajien vaatimukset toimittajille/alihankkijoille ovat kasvaneet ja palveluntarjoajilta edellytetään parempaa toiminnan laatua ja yritysvastuullisuutta. Toimittajan on helppo aloittaa oman tilanteen arviointi Pro HSEQ:n valmiilla lomakkeilla. Itsearvioinnin jälkeen korjaavien / kehitystoimien tekeminen on luonnollisesti huomattavasti helpompaa.

Pelkkä asioiden pohdinta ja dokumenttien tekeminen ei vielä riitä vaan käsitellyt asiat on muistettava viedä myös osaksi jokapäiväistä toimintaa. Pro HSEQ:n materiaalin avulla koko henkilöstön perehdyttäminen, kouluttaminen ja toimintatapoihin sitouttaminen on helppoa ja kustannustehokasta.

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • itsearviointiin liittyvät lomakkeet aiheittain:
  • alihankkijan / toimittajan ympäristövastuullisuus
  • alihankkijan / toimittajan työturvallisuus
  • asiakaspalautteet ja niiden käsittely
  • asiakastyytyväisyys
  • ensiapuvalmiudet
  • esimiesten ja henkilöstön työturvallisuuskoulutus
  • henkilöstön palkitseminen
  • HSEQ – Laatumittarit
  • johtamis-, toiminta- ja laadunhallintajärjestelmät
  • johtoryhmätyöskentely 
  • jätehuolto ja jätteiden lajittelu
  • kemikaaliturvallisuus
  • koulutuksen ja osaamisen kehittäminen
  • kyberturvallisuus
  • lainsäädännön seuraaminen
  • omavalvonta
  • paloturvallisuus ja pelastussuunnittelu
  • poikkeamahallinta – Laatu, ympäristö- ja työturvallisuuspoikkeamat
  • pätevyydet ja osaaminen
  • riskienhallinta
  • tapaturma- ja sairauspoissaolot
  • tapaturmat ja vaaratilanteet sekä niiden käsittely
  • tietosuoja ja -turva 
  • tulityöt
  • työaikakirjanpito
  • työhön perehdyttäminen ja opastaminen
  • työmenetelmät ja teknologiat
  • työsuojelun yhteistoiminta
  • työsuojelupäällikkö ja hänen velvollisuudet
  • työsuojeluvaltuutettu ja toimintaedellytykset
  • työterveyshuolto
  • työturvallisuuden järjestelmällinen kehittäminen
  • työvälineet ja työskentelytilat
  • vaaralliset työt ja työlupakäytännöt
  • vakuutusturva
  • varautuminen häiriötilanteisiin
  • yhteistyökumppanit
  • yrityksen henkilöstön ja vastuuhenkilöiden tehtävä- ja vastuualuekuvaukset (HSEQ)
  • yrityksen strateginen suunnittelu
  • yrityksen toimintaperiaatteet
  • yrityksen ympäristövaikutukset ja niiden vähentäminen
  • yritysvastuu
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)

Laaja versio

 • ­korjaavat toimet
Dashboardit
 • muistutukset

Tutustu palveluun osoitteessa: www.hseq-jarjestelma.fi


Pro Kyberturva

Pro Kyberturva on pk-yrityksille ja julkisyhteisöille kehitetty helppokäyttöinen ja kustannustehokas pilvipalvelu, jonka avulla organisaatio itse pystyy arvioimaan nopeasti kyberturvallisuuden nykytilanteen ja tietoturvariskit, tekemään henkilöstölle tarvittavat ohjeet sekä varautumaan suunnitelmallisesti kaikkiin tietoturvallisuuden poikkeustilanteisiin.

Pro Kyberturvan ideana on tehdä laadukasta materiaalia muun muassa seuraaviin tarkoituksiin:

 • nykyaikaisen organisaation omaan sisäiseen dokumentointiin sekä koulutukseen ja perehdyttämiseen
 • asiakkaat vaativat enenevässä määrin  dokumentoitua tietoa kumppanin / toimittajan / alihankkijan tietoturvan tasosta
 • laatupäällikölle laadunhallinta-/toimintajärjestelmään (myös pienen firman epäviralliseen järjestelmään tilaajan auditointia varten)
 • yritysvastuusta vastaavalle omaan dokumentaatioon
 • pääomasijoittajille, lainoittajille ja uusille omistajille / osakkaille
 • hyvää materiaalia yrityskauppoihin sekä ostajalle että myyjälle (kyber due diligence)

Perusversio

 • käyt­tä­jä­tun­nusten ja -oikeuksien hallinta
 • orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Yleiset dokumentit ja toimintaohjeet
 • kyberturvallisuuden nykytilanne
 • toimitilaturvallisuuden nykytilanne
 • tietoturvan johtaminen ja hallinnointi
 • yleiset tietoturvaohjeet (ml. tietosuoja)
 • toimitilaturvallisuuden ohjeet
 • tietoturvatiedote
 • muistio
 • todistus koulutuksesta
 • todistus tietoturvaperehdytyksestä
 • työntekijän vaitiolo-/salassapitosopimus
Poikkeamailmoitukset ja niiden käsittelyt
 • aloite / kehitysidea
 • häiriötilanteen havaintojen ilmoituslomake
 • tietoturvapoikkeaman ilmoituslomake
 • vikailmoitus / huoltotyökutsu
 • laitteiden / käyttäjätunnusten tilaukset
 • palaute perehdytyksestä tietosuojaan/-turvaan

Laaja versio

Yleiset dokumentit ja toimintaohjeet
 • tietoturvapolitiikka
 • digitalisaatiostrategia
 • kriisiviestintäsuunnitelma
 • tietoturvallisuuden vuosikello
 • toimintaohjeet tietoturvan häiriötilanteissa
 • luottamuksellisen tiedon ohjeet
 • etätyön ja matkatyön turvallisuusohjeet
 • mobiililaitteiden ja niiden käytön turvallisuusohjeet
 • sosiaalisen median ohjeet
 • työohje
 • kyberturvallisuutta koskeva lainsäädäntö
 • projektisopimus
 • projektisuunnitelma
 • projektisuunnitelma (laaja)
Riskien arvioinnit
 • tietoturvan lähtötilanteen tarkistuslista
 • tietoriskien hallinnan johtaminen ja organisointi
 • henkilöstön tietoisuus ja toimintatavat tietoriskien hallinnassa
 • tietojärjestelmien suojaus
 • tietoriskit liike- ja sidosryhmäsuhteissa
 • toimintaympäristön, työ- ja palvelutilojen tietoturvallisuus
 • projektiriskit
 • Information Risks
IT-omaisuusrekisteri / Laiterekisteri
Dashboardit
 • riskit
 • muistutukset

Tutustu palveluun osoitteessa: www.kyberturvallisuus.eu

Pro Kyberturva -palvelun esittely

Katso alta Pro Kyberturvan yleisesittely videomuodossa.


Pro Varautuminen

Pro Varautuminen on pk-yrityksille ja julkisyhteisöille suunniteltu helppokäyttöinen ja kustannustehokas pilvipalvelu, jonka avulla voi tehdä kattavan varautumissuunnitelman ja siihen liittyvät riskien arvioinnit erilaisiin häiriötilanteisiin.

Palvelun avulla organisaatio pystyy arvioimaan nopeasti nykytilanteen ja tekemään korjaavia toimia sekä varautumaan suunnitelmallisesti myös kriisin pitkittymiseen.

Poikkeustilanteet, joihin Pro Varautuminen soveltuu:

 • epidemia /pandemia
 • tulipalot
 • myrskyt
 • tulvat
 • pitkät sähkökatkot
 • kyberhyökkäykset tai tietoliikennekatkokset
 • talous-/finanssikriisi
 • sotilaallinen uhkatilanne

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • 10 riskien arviointia osa-alueittain:
  • organisaation nykytilanne ja ohjeet
  • toimintakyky, materiaalit ja toimintavarmuus
  • poikkeustilanne ja nopeasti mietittäviä asioita
  • henkilöstö ja työvoima
  • viranomaiset ja tiedotus
  • työturvallisuus
  • terveydenhuolto, hygienia ja siivous
  • vakuuttaminen, rahoitus ja juridiikka
  • kyberturvallisuus
  • mahdollisuudet ja palautuminen normaaliin
 • varautumissuunnitelma (em. 10 osa-aluetta, joissa noin 150 alakohtaa)
 • asiakas voi lisätä suunnitelmaan rajattomasti omia/puuttuvia kohtia
 • tietoturvaloukkauksen ja poikkeustilanteen havaintojen ilmoituslomake sekä niiden käsittelylomakkeet
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)

Laaja versio

 • varautumissuunnitelma, jossa valmiita ohjeita ja vinkkejä kuhunkin noin 150 alakohtaan
 • keskeytysriskien arviointi
 • 3 kuukauden ja 6 kuukauden tiivistetyt varautumisennusteet 
 • sosiaalihuollon toimintayksikön turvallisuussuunnitelma
 • SOTE-toimintayksikön varautumissuunnitelma
 • SOTE-toimintayksikön tapaamissuunnitelma
 • rakentaminen – työmaan varautumissuunnitelma
 • rakentaminen – työmaan työtehtävien ja muiden toimintojen koronariskien arviointi
 • rakentaminen – korona-altistumisketjun selvittäminen
 • maatilan varautumissuunnitelma
 • pandemian riskien arviointi (lyhyt ja pitkä versio)
Dashboardit
 • muistutukset

Tutustu palveluun osoitteessa: www.varautumissuunnitelma.fi

Pro Varautuminen -palvelun esittely

Katso Pro Varautumisen esittely videomuodossa alta tai lataa esittely pdf-muodossa tästä.


Pro Yritysturva

Pro Yritysturva on pk-yrityksille ja julkisyhteisöille (nimestään huolimatta) kehitetty helppokäyttöinen ja kustannustehokas pilvipalvelu, jonka avulla voi tehdä yritysturvallisuuden eri osa-alueiden riskien arvioinnit, tärkeimmät korjaavat toimet ja organisaation turvallisuus- ja varautumissuunnitelmat.

Perusversio

 • Käyttäjäoikeuksien ja -tunnusten hallinta
 • Orga­ni­saation yksi­köiden hake­mis­to­puu­rakenne
 • Koulutusrekisteri
 • Kevyt sähköinen allekirjoitus
 • Sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Suomenkieliset lomakkeet:
 • Yritysturva – Ajoneuvoturvallisuus
 • Yritysturva – Henkilöturvallisuus
 • Yritysturva – Koneturvallisuus
 • Yritysturva – Kyberturvallisuus
 • Yritysturva – Liiketoiminnan turvallisuus
 • Yritysturva – Liiketoiminnan turvallisuus (perus)
 • Yritysturva – Matkustusturvallisuus
 • Yritysturva – Paloturvallisuus ja pelastussuunnittelu
 • Yritysturva – Sopimusten turvallisuus
 • Yritysturva – Tietoturvallisuus
 • Yritysturva – Toimitilaturvallisuus
 • Yritysturva – Tuotannon ja toiminnan turvallisuus
 • Yritysturva – Työturvallisuus
 • Yritysturva – Ympäristöturvallisuus
 • Yritysturva – Vastuullisuus
 • Yritysturva – Asiantuntijuuteen ja osaamiseen liittyvät riskit
 • Yritysturva – Keskeytysriskit
 • Yritysturva – Liikeriskit
 • Yritysturva – Matkustamiseen ja liikenteeseen liittyvät riskit
 • Yritysturva – Rikosriskit
 • Yritysturva – Sopimusriskit
 • Yritysturva – Tietoriskit
 • Yritysturva – Tuoteriskit
 • Yritysturva – Työkyky- ja työhyvinvointiriskit
 • Yritysturva – Työyhteisön riskit
 • Yritysturva – Vahingontekojen riskit
 • Yritysturva – Vastuullisuuteen liittyvät riskit
 • Yritysturva – Väkivaltariskit
 • Yritysturva – Ympäristöriskit
 • Varautumissuunnitelma
 • Yritysturva – Organisaation oma turvallisuusselvitys
 • Pandemian riskien arviointi (korona)
 • Organisaation oma riskien arviointi

Laaja versio

Englanninkieliset riskien arvioinnit:
 • Acts of damage
 • Agreement Risks
 • Business Risks
 • Environmental Risks
 • Expertise Risks
 • Information Risks
 • Personnel Risks
 • Product Risks
 • Travel and Traffic Risks
 • Violence Risks
 • Work Ability and Well-Being Risks
 • Work Community Risks
Dashboardit
 • Muistutukset
 • Riskit

Tutustu palveluun osoitteessa: www.yritysturvallisuus.org

Pro Yritysturva -palvelun esittely

Katso Pro Yritysturvan esittely videomuodossa alta.


Pro Asiakirjat

Pro Asiakirjat -palvelu on pk-yrityksille kehitetty dokumenttien hallintajärjestelmä, jonka valmiiden sähköisten asiakirjamallien/-pohjien avulla on helppo luoda ja hallinnoida oman yrityksen tärkeimpiä perusdokumentteja.

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Asiakirjapohjat
 • muistio
 • tiedote
 • curriculum vitae / CV
 • organisaation vuosikello
 • hallituksen jäsenen suostumus
 • kutsu hallituksen kokoukseen
 • hallituksen kokouksen pöytäkirja
 • suostumus luottamustoimeen
 • yhtiökokouskutsu
 • yhtiökokousvaltakirja
 • yhtiökokouksen pöytäkirja
 • ylimääräisen yhtiökokouksen pöytäkirja
 • kommandiittiyhtiön yhtiömiesten kokous
 • osakasluettelo
 • osakeyhtiön yhtiöjärjestys (lyhyt)
 • osakeyhtiön yhtiöjärjestys (pitkä)
 • työntekijän vaitiolo-/salassapitosopimus
 • työsopimus
 • työtodistus
 • suullinen huomautus
 • varoitus
 • työntekijän irtisanominen
 • lomautusilmoitus
 • lomautustodistus
 • ilmoitus lomautuksen päättymisestä
 • kutsu työntekijän kuulemistilaisuuteen
 • muistio työntekijän kuulemistilaisuudesta
 • tarjouspyyntö
 • tarjous
 • tilaus 
 • tilausvahvistus
 • kuitti
 • lasku
 • maksumuistutus
 • maksukehotus
 • reklamaatio (laskusta)
 • reklamaatio (tavaran tai palvelun virheestä)
 • reklamaatio (virheellisestä perinnästä)
 • kauppakirja
 • kauppakirja – Irtain omaisuus
 • kauppakirja – Ajoneuvo
 • liikehuoneiston vuokrasopimus
 • asuinhuoneiston vuokrasopimus
 • autopaikan vuokrasopimus
 • varaston vuokrasopimus
 • vuokrasopimuksen irtisanominen
 • edunvalvontavaltuutus
 • testamentti
 • velkakirja
 • valtakirja
 • tyhjä sopimuspohja (henkilöt / yritykset)

Laaja versio

 • alihankintasopimus
 • etätyösopimus
 • kilpailukieltosopimus
 • konsulttisopimus
 • harjoittelusopimus
 • optiosopimus
 • johtajasopimus
 • joustotyösopimus
 • salassapitosopimus
 • sopimus SVOP-sijoituksesta
 • sopimus liukuvasta työajasta
 • työsopimus (laaja, mm. kilpailukielto)
 • nollatuntisopimus / muu vaihtelevan työajan sopimus
 • yhteistyösopimus
 • sopimuksen purkuilmoitus
 • sopimuksen irtisanomisilmoitus
 • osakeyhtiön perustamissopimus
 • osakassopimus I
 • osakassopimus II
 • osakassopimus, yksittäisen osakkaan jälkikäteinen liittyminen
 • liiketoimintasuunnitelma
 • yrityksen strategia
 • projektisopimus
 • projektisuunnitelma
 • due diligence I
 • due diligence II
 • työohje
 • toimintaohje
 • kululasku
 • rahanpesulain vaatimat asiakkaan tuntemistiedot
 • rahanpesulaki – Ilmoitusvelvollisen riskiarvio
 • toimintaohjeet rahanpesun riskien hallitsemiseksi ja lain velvoitteiden noudattamiseksi
 • tilitoimistopalveluiden toimeksiantosopimus
 • toimeksiantosopimus tilitoimistopalveluista
 • toimeksiantosopimus tilitoimistopalveluista (TAL2018)
 • johdon vahvistuskirje tilintarkastajalle
 • toimeksiantokirje tilintarkastajalta
 • yleiset sopimusehdot TAL2018
 • hyvä hallinto- ja johtamistapa – Corporate Governance
 • matkalasku
 • palkkauslupa
 • lomalupa
 • työlaitteiden hankintalupa
 • käyttöoikeuden / käyttäjätunnuksien  myöntäminen

Tutustu palveluun osoitteessa: www.asiakirjat.eu

Pro Asiakirjat -palvelun esittely

Katso Pro Asiakirjat esittely videomuodossa alta.


Pro Omavalvonta

Pro Omavalvonta on organisaation monipuolinen omavalvontaan suunniteltu järjestelmä. Sen avulla työnantaja ja esimiehet pystyvät luomaan ja ylläpitämään erilaisia omavalvontasuunnitelmia sekä niihin liittyviä liitedokumentteja ja riskien arviointeja.

Palvelu soveltuu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioille.

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma
 • sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmavarhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelma
 • tietosuojan omavalvontasuunnitelma
 • lääkehoitosuunnitelma
 • lääkehoidon riskien arviointi
 • potilasturvallisuussuunnitelma
 • potilasturvallisuussuunnitelman riskien arviointi
 • terveydenhuollon laitteiden riskien arviointi (laki)
 • sosiaali- ja terveyshuolto – turvallisuussuunnitelma
 • sosiaali- ja terveyshuolto – ulkoisten ja sisäisten riskien arviointi
 • työhön perehdytys
 • työnopastus
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamat
 • turvallisuushavaintojen ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittaminen
 • ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus
 • potilaan tai läheisen palaute
 • tietoturvapoikkeaman ilmoituslomake
 • organisaation yleinen uhka- ja väkivaltatilanteiden ilmoituslomake

Laaja versio

 • laiterekisteri (seurantajärjestelmä)
 • sähköiset raportointilomakkeet (puhelin / tabletti)
  • lämpömittareiden tarkastukset
  • elintarvikkeiden vastaanottotarkastukset
  • kylmälaitteiden lämpötilan seuranta
  • ruokien valmistus- ja uudelleenkuumennuslämpötilojen seuranta
  • jäähdytettävien ruokien lämpötilan seuranta
  • tarjoiltavien ruokien lämpötilan seuranta
  • kuljetettavan ruuan lämpötilan seuranta
  • omavalvontanäytteet
  • puhtaanapitosuunnitelma
  • puhtaanapidon seuranta, harvemmin kuin kerran kuukaudessa puhdistettavien kohteiden kirjaukset
  • koneellisen astianpesun lämpötilan seuranta
  • haittaeläinten torjunta
  • henkilökunnan terveydentilan seurannan, hygieniaosaamistodistusten (hygieniapassien) sekä perehdytysten ja koulutusten kirjanpito

Tutustu palveluun osoitteessa: www.omavalvonta.eu

Pro Omavalvonta -palvelun esittely

Katso Pro Omavalvonta esittely videomuodossa alta.


Pro Sähköinen allekirjoitus

Pro Sähköinen allekirjoitus on nykyaikainen sähköinen allekirjoitusjärjestelmä.

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • yksityisen terveydenhuollon omavalvontasuunnitelma
 • sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelmavarhaiskasvatuksen omavalvontasuunnitelma
 • tietosuojan omavalvontasuunnitelma
 • lääkehoitosuunnitelma
 • lääkehoidon riskien arviointi
 • potilasturvallisuussuunnitelma
 • potilasturvallisuussuunnitelman riskien arviointi
 • terveydenhuollon laitteiden riskien arviointi (laki)
 • sosiaali- ja terveyshuolto – turvallisuussuunnitelma
 • sosiaali- ja terveyshuolto – ulkoisten ja sisäisten riskien arviointi
 • työhön perehdytys
 • työnopastus
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Poikkeamat
 • turvallisuushavaintojen ja läheltä piti -tilanteiden ilmoittaminen
 • ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus
 • potilaan tai läheisen palaute
 • tietoturvapoikkeaman ilmoituslomake
 • organisaation yleinen uhka- ja väkivaltatilanteiden ilmoituslomake

Laaja versio

 • laiterekisteri (seurantajärjestelmä)
 • sähköiset raportointilomakkeet (puhelin / tabletti)
  • lämpömittareiden tarkastukset
  • elintarvikkeiden vastaanottotarkastukset
  • kylmälaitteiden lämpötilan seuranta
  • ruokien valmistus- ja uudelleenkuumennuslämpötilojen seuranta
  • jäähdytettävien ruokien lämpötilan seuranta
  • tarjoiltavien ruokien lämpötilan seuranta
  • kuljetettavan ruuan lämpötilan seuranta
  • omavalvontanäytteet
  • puhtaanapitosuunnitelma
  • puhtaanapidon seuranta, harvemmin kuin kerran kuukaudessa puhdistettavien kohteiden kirjaukset
  • koneellisen astianpesun lämpötilan seuranta
  • haittaeläinten torjunta
  • henkilökunnan terveydentilan seurannan, hygieniaosaamistodistusten (hygieniapassien) sekä perehdytysten ja koulutusten kirjanpito

Tutustu palveluun osoitteessa: www.omavalvonta.eu

Pro Sähköinen allekirjoitus -palvelun esittely

Katso Pro Sähköinen allekirjoitus esittely videomuodossa alta.


Pro Koulutus

Pro Koulutus on monipuolinen, mutta helppokäyttöinen verkkokoulutusjärjestelmä organisaatioille, joka haluavat parantaa työsuojeluhenkilöstön, esimiesten ja työntekijöiden työturvallisuuskoulutuksen tasoa. Järjestelmän avulla asiakkaamme voivat ostaa kumppaneidemme kanssa tekemiä verkkokoulutuksia ilman turhia sivukuluja (poissaolot, matka- ja majoituskustannukset, päivärahat ym.).

Perusversio

 • käyttäjätunnusten ja -oikeuksien hallinta
 • organisaation yksiköiden hakemistopuurakenne
 • todistus koulutuksesta
 • koulutusrekisteri
 • kevyt sähköinen allekirjoitus
 • sähköisen allekirjoittamisen hyväksyminen (vahva allekirjoitus)
Ensimmäisen vaiheen koulutuksien aiheita ovat muun muassa:
 • kvartsipöly ja ASA-rekisteri
 • työsuojelupäällikön koulutus
 • työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen koulutus
 • esimiehen työturvallisuuskoulutus

Laaja versio

 • asiakkaan omat koulutukset
Dashboardit
 • muistutukset

Tutustu palveluun osoitteessa: www.tyoturvallisuuskoulutus.pro

Pro Koulutus -palvelun esittely

Katso Pro Koulutuksen esittely videomuodossa alta.

Scroll to Top